• Voorwaarden
 • 631

   Voorwaarden


   Houd rekening met de volgende deelnamevoorwaarden en specificaties met betrekking tot deelname aan de wedstrijd:

   Inzending voor deelname aan I-WRITE® 6.0™ en het stemmen voor I-WRITE® 6.0™ betekent bekend zijn en akkoord gaan met de voorwaarden en specificaties.

   1. Bij deelname aan I-WRITE® 6.0™ verklaart de deelnemer dat:

   a. Hij/zij de schrijver is van de synopsis en screenplay en geen van beide eerder is ingezonden naar andere wedstrijden. b. Het auteursrecht ervan bij hem/haar berust, dan wel dat hij/zij in geval van dienstverband toestemming heeft van zijn/haar werkgever. c. Hij/zij Bijlhout Media toestemming geeft om zijn/haar synopsis kosteloos te (laten) publiceren. Bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie en promotionele doeleinden rondom I-WRITE® 6.0™.

   2. De Wedstrijd onder de naam I-WRITE® 6.0™ wordt georganiseerd door Bijlhout Media in Paramaribo (hierna: ’Organisator’).

   3. Iedereen, vanaf 18 jaar, is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen (hierna gezamenlijk aangeduid als deelnemer(s)).

   4. Organisator en deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden. Door het insturen en van hun synopsie en screenplay aanvaarden deelnemers dit reglement.

   5. Deelnemers jonger dan 18 jaar van deelname zijn uitgesloten mits in de hoedanigheid van acteur of actrice, met schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s).

   6. Iedere deelnemer kan zijn of haar synopsis voor een screenplay van minimaal 90 en maximaal 120 minuten insturen naar organisator. De sluitingsdatum hiervoor is 16 februari 2017. Alleen synopsissen die via www.bijlhoutmedia.sr binnenkomen worden geaccepteerd.

   7. Om mee te doen aan I-WRITE® 6.0™ moet het deelnameformulier volledig en naar waarheid worden ingevuld.

   8a. Uit de inzendingen kiezen de I-WRITE® 6.0™ members 4 Deelnemers die doorgaan naar de eerste ronde in maart 2017. Er mag per persoon slechts één keer op een synopsis gestemd worden. Dit wordt gecontroleerd. Valsspelen, in welke vorm dan ook, door deelnemer of door mensen die op deelnemer stemmen, betekent permanente uitsluiting van verdere deelname aan I-WRITE® 6.0™. Deelnemer mag familie- of gezinsleden, buren, vrienden en kennissen vragen om op zijn/haar synopsis te stemmen.

   8b. Deze 4 Deelnemers presenteren dan hun synopsis gedurende circa 3 minuten aan een door Organisator geselecteerde jury. Uit de 4 Deelnemers worden de 2 finalisten gekozen door de jury.

   9. De 2 Deelnemers die uiteindelijk meedingen naar de hoofdprijs worden betrokken bij alle facetten van het maken van hun film van juli t/m oktober 2017. De Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het maken van de film de aangelegenheid van een team is onder leiding van Bijlhout Media.

   10. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

   11. Organisator is niet aansprakelijk voor kosten die deelnemers voor de wedstrijd maken.

   12. Deelnemers verklaren en garanderen dat hun synopsis en screenplay niet onrechtmatig is of in strijd met de wet. In het bijzonder verklaren en garanderen deelnemers uitdrukkelijk dat synopsis noch screenplay inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De organisator heeft het recht om ingezonden materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als zij vermoedt dat dat het geval is.

   13. Indien in het ingezonden materiaal andere personen dan deelnemers worden besproken, dienen Deelnemers schriftelijke toestemming van deze personen te hebben voor het ter beschikking stellen van en de onbeperkte exploitatie van het materiaal in welke mediavorm dan ook.

   14. Gedurende de periode van de Wedstrijd zullen Deelnemers de synopsis en screenplay exclusief ter beschikking stellen aan de Organisator. De finalist gaat ermee akkoord dat Organisator het materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium en wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Finalist verklaart bevoegd te zijn tot deze overdracht. Finalist erkent uitdrukkelijk dat deze afstand mede inhoudt dat Organisator het recht heeft om het ingezonden materiaal naar eigen inzicht aan te passen.

   15. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan de organisatie van de Wedstrijd besteedt is het mogelijk dat de verstrekte/weergegeven informatie over de Wedstrijd onvolledig of onjuist is. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Wedstrijd.

   16. De Organisator behoudt zich het recht om te allen tijde een Deelnemer aan de Wedstrijd uit te sluiten indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

   17. De Organisator behoudt zich het recht om de Wedstrijd en de daaraan verbonden voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

   18. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Organisator zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

   19. Op deze Voorwaarden is Surinaams recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de Wedstrijd voortvloeien, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


   1. Links
   2. News
   3. Movies
    • IW6 Recap ep.9
     IW
     27/03/2022
    • IW6 Recap (ep. 1-7)
     IW
     16/03/2021
    • X-Tra Casting Day
     IW
     29/01/2021
    • Casting Day Two
     IW
     21/01/2021
    • Casting Day One
     IW
     10/01/2021
    • I-WRITE® directors
     IW
     05/01/2021
    • I-WRITE® 6.0™ Script-In round Two
     IW
     30/12/2020
    • I-WRITE® 6.0™ Script-In round One
     IW
     19/12/2020
    • I-WRITE X-TRA Casting Day
     IW
     25/11/2020
    • I-WRITE® 6.0™ Directors
     IW
     13/11/2020
    • Akiki...
     IW
     04/12/2014
    • Moord uit Passie
     IW
     04/12/2014
    • De demonen van Atus
     IW
     04/05/2014
    • Bitterness
     IW
     04/05/2014
    • Things we do for love
     IW
     04/05/2014
    • Who's next?
     IW
     28/08/2013
    • Taboe
     IW
     28/08/2013
    • Lorien
     IW
     28/08/2013
 • Advertisement